TCSSA Committee for 2010 - 2011

Executive Board:

President:  胡亦凡 Yifan (Molly) Hu

Secretary:    吴诗诗 Sisi (Rosemary) Wu,
Historian:    于汇慧 Huihui (Doris) Yu,
Counselor:    李业嘉 Yejia Li,

Vice President:
魏江楠 Jiangnan (Nan) Wei,Chair of Public Relation Department
高玉峰 Yufeng (Andy) Gao,Chair of Advertisment Department
高祎妮 Yini Gao, Chair of Culture & Entertainment Department
黄金晶 Jinjing (Jonelle) Huang,Treasure, Chair of Finance Department
吴悠扬 Youyang (Joe) Wu,Chair of Sports & Games Department:
姜忠蛟 Zhongjiao (Justin) Jiang,Chair of Service & Transportation Department:
李华康Huakang (Benny) Li,Chair of Technology Department:

Department:

Department of Public Relation

Chair:   魏江楠 Jiangnan (Nan) Wei
Counselor:   庄洲珩 Zhouheng (Philip) Zhuang

Department of Advertisment

Chair:   高玉峰 Yufeng (Andy) Gao
Counselor:    张巍 Wei Zhang

Department of Culture & Entertainment

Chair:   高祎妮 Yini Gao
Counselor:   孟斌 Bin Meng

Department of Finance

Chair:  黄金晶 Jinjing (Jonelle) Huang
Counselor:   陈明旸 Mingyang Chen

Department of Sports & Games

Chair:   吴悠扬 Youyang (Joe) Wu
Counselor:   苏晓晔 Xiaoye Su

Department of Service & Transportation

Chair:   姜忠蛟 Zhongjiao (Justin) Jiang
Counselor:   雒法勇 Fayong (Frank) Luo

Department of Technology

Chair:   李华康Huakang (Benny) Li
Counselor:  应凌航 Linghang Ying